WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Newie

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 02 - 2018

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

Newie is simple, clean and elegant WordPress Theme for your blog site. This theme comes with slider, promo section, copyright options and social options. In addition this theme has added custom widget for recent post, author and social menu. Use this awesome WordPress theme for your blog site, you will never look for alternative. Demo: http://demo.paragonthemes.com/newie/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Newie

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ