WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

multiloquent

Bởi

Phiên bản: 9.4.02

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 02 - 2017

Số lượt cài đặt: 50+

Trang chủ của Theme

Multiloquent html5 / bootstrap theme - a theme with 10 dynamic sidebars in various locations using twitter bootstrap complete with yaarp related posts theme, dynamic top10 front page featured posts, fontawesome icons, category index page template, tag index page template and 3 post templates. Version 6.1.0 adds wordpress theme customisation API for theme colours and text colours. Version 6.4.0 adds support for custom header images. Version 7.0.0 adds support for bootswatch themes via the customisation panel

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ