WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Graphy

Bởi

Phiên bản: 2.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Graphy is a blog-oriented WordPress theme designed with great attention given to the beauty of the typography. Made using mobile-first responsive web design, even when your site is viewed on a smartphone or tablet there will be no negative impact on the beautiful typography.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ