WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Graphy

Bởi

Phiên bản: 2.3.0

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 12 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Graphy is now compatible with WordPress 5.0 and Gutenberg! Graphy is a blog-oriented WordPress theme designed with great attention given to the beauty of the typography. Made using mobile-first responsive web design, even when your site is viewed on a smartphone or tablet there will be no negative impact on the beautiful typography.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Graphy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ