WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Gossip

Bởi

Phiên bản: 1.2.5

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 11 - 2016

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Gossip is a free WordPress theme. It is flat, responsive and simple blog design & it has woocommerce support. It is based on bootstrap (the most popular front-end framework). Gossip has a powerfull theme option . It is very easy to change logo, banner , header text color, footer text, social networking links etc.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Gossip

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ