WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Generous

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 09 - 2013

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Generous is a simple but Powerful Personal Blogging Theme — with its own Options Panel that allows you to customize the Colors & Layout of your blog with ease. The amazing features of Generous includes single custom menu, 5 widget areas, Typography options (Font Type, Size & Color) for almost every displayed text, embedding favicon icon, easily enabling or disabling Post Thumbnails & Excerpts on Homepage and Archive pages, styling Default & Dropdown menus by customizing background image or color, styling widgets title & background, customizable header image, changing default background, customizable footer, includes a Footer Sidebar Box with 3 widget areas (with its own styling options) and also has a Custom CSS option to place your own CSS codes if any.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Generous

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ