WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Femina

Bởi

Phiên bản: 1.0.10

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 01 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

Femina is my first WordPress theme, written with love for simple code. It was designed to be fully responsive by taking the mobile-first approach. Besides a very customizable header, it features the full range of post formats, three menu locations, two sidebars and two footers.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Femina

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ