WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

FashStore

Bởi

Đây là một theme con của AccessPress Store.

Phiên bản: 1.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 08 - 2018

Active Installations: 800+

Trang chủ của Theme

FashStore is a child theme of AccessPress Store, a modern WooCommerce WordPress theme. FashStore is WordPress fashion theme designed for creating robust and beautiful online store for selling fashion products like men’s clothing, women’s clothing, accessories, shoes etc. It has a deep integration with WooCommerce integration making it a complete store theme for fashion websites, indeed a complete fashion theme. Main features of FashStore are: Customizer based, Background and Color Configuration, YouTube Video Integration, Multiple Category Display Layout, Product and content search, Beautiful Product page, SEO optimized, Widgets ready etc. Official Support: https://accesspressthemes.com/support/ View Full demo: http://accesspressthemes.com/theme-demos/?theme=fashstore

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch FashStore

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ