WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Elicit

Bởi

Phiên bản: 1.2.4

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 02 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Elicit is a clean, minimal, lightweight and 100% responsive layout using bootstrap 3 framework. It's easy to customize, seo friendly and faster loading WordPress theme , With popular posts and social sharing widget also has five widget area which will give your site professional look. Elicit is fit for, food, business, health, portfolio, travel, photography, design, personal and any other creative blogs and websites. Elicit compatible with any browser and support on all major WordPress plugins. Be amazed how quickly you get your next website up and running.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Elicit

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ