WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Customizr

Bởi

Phiên bản: 4.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 04 - 2018

Số lượt cài đặt: 100.000+

Trang chủ của Theme

Customizr is a simple and fast WordPress theme designed to help you attract and engage more visitors. Provides a perfect user experience on smartphones. Powers more than 100K active sites around the world. Hundreds of 5-stars reviews received on WordPress.org.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ