WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Athenea

Bởi

Phiên bản: 1.3.0

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 06 - 2018

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Athenea is a theme for business or personal desktop and mobile fully configurable devices multitude of designs. It features front-page editable from theme options. Athenea is a completely free theme with premium features in future releases. The theme has 25 languages: English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Estonian, Czech, Danish, Irish, Basque, Catalan, Galician, Dutch, Vietnamese, Hebrew, Greek, Turkish, Romanian, Korean, Polish, Arabic and Japanese. Theme optimized for SEO positioning.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Athenea

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ