Xử lý lỗi Unicode character date hiển thị sai khi dịch

Xử lý lỗi Unicode character trong danh sách bản thảo (Revisions)

Lỗi này được phát hiện khi vào nhìn danh sách bản thảo của 1 bài viết/trang (metabox Post Revisions – Bản thảo)

Format lỗi ví dụ:

Công ty Code Tốt, 13 phút (610à23 15 Tháng Bảy, 2023 @ 22:18:57)
Công ty Code Tốt, 14 phút (610à23 15 Tháng Bảy, 2023 @ 22:17:15)

Lỗi trên được detect do bản dịch chữ ‘Ngày’ đã thay vào ‘F’ thay vì theo format PHP là “F j, Y @ H:i:s”

Việc điều chỉnh diễn ra ở đây: https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/vi/default/?filters%5Bstatus%5D=either&filters%5Boriginal_id%5D=216290&sort%5Bby%5D=translation_date_added&sort%5Bhow%5D=asc