Ting ting, tháng 03/2023 ta cùng dịch nhé!

  1. Dịch xong Contact Form 7
  2. Duyệt xong bản dịch Rank Math
  3. Duyệt theme GeneratePress (80%)