Lưu ý dịch title cho WordPress Android app

Hello các bạn, cho repo “WordPress for Android” và string “WordPress – Website Builder“, khi dịch mình chú ý làm sao để chỉ gói gọn trong 30 ký tự thôi nhé. Nếu không thì app sẽ không được publish lên trên Play Store.

Markup on 2022-04-18 at 11:42:19

Note: mình biết việc này vì một bạn quản lý repo này contact với mình để yêu cầu update lại string này.

Markup on 2022-04-18 at 11:43:43