Cập nhật tháng 06 năm 2021

Mọi người trong team có gì update không?

@khoipro đang cố gắng hoàn thành bản dịch WordPress 5.6 (còn 257 strings).