Bản dịch WordPress 5.6 (Development) đã hoàn thành.

Mình đã duyệt xong ~80 strings và dịch nốt số còn lại khoảng 50 strings nữa.