Mở mục “Hỗ trợ”

Mở mục “Hỗ trợ”

Để mở rộng phần tài liệu Hướng dẫn dành cho người dùng WordPress, nhóm WP Việt Nam đã đề xuất và nhận được sự hỗ trợ của team WP giúp mở chuyên mục Hỗ trợ dành cho người dùng.

Địa chỉ có sẵn: https://vi.wordpress.org/support/