Cập nhật tháng 12 của team Dịch WordPress

  • Approve @themeansar trở thành author để tự dịch toàn bộ theme tại https://wordpress.org/themes/author/themeansar/
  • Gỡ quyền GTE với account @thachpham92@huynetbase
  • Set quyền với account @hannahha90 để dịch theo 1 số project
  • Set quyền cho account @lokiwp để dịch toàn bộ dự án