# Tuần 37 – Từ…

Tuần 36 – Từ 03/09 đến 08/09/2018

Các công việc tuần này

Ưu tiên: Cao – Theo dõi bản dịch Core, Meta, Rosetta
Ưu tiên: Cao – Dịch thêm các page About (tuần trước chưa làm)
Ưu tiên: Trung Bình – Dịch thêm phần Forums để có Support trong site VN (tuần trước chưa làm)
Ưu tiên: Trung Bình – Kiểm tra các bản dịch khác từ theme và plugins. Đặc biệt nên hoàn tất phần waiting nếu bản dịch theme/plugins đã hết string để dịch mà chỉ cần duyệt.

#weekly-gte-support