Tuần 35 – Từ 27/08 đến 02/09

Tuần 35 – Từ 27/08 đến 02/09

Những task đã hoàn thành trong tuần trước

Kiểm tra bản dịch WordPress Core
Kiểm tra và hỗ trợ trên Polyglot.
Duyệt bản dịch WordPress.org (@khoipro support hỗ trợ dịch)

Các công việc tuần này

Ưu tiên: Cao – Theo dõi bản dịch Core, Meta, Rosetta
Ưu tiên: Cao – Dịch thêm các page About
Ưu tiên: Trung Bình – Dịch thêm phần Forums để có Support trong site VN.
Ưu tiên: Trung Bình – Kiểm tra các bản dịch khác từ theme và plugins. Đặc biệt nên hoàn tất phần waiting nếu bản dịch theme/plugins đã hết string để dịch mà chỉ cần duyệt.

#weekly-gte-support