## Tuần 34 – từ 20/08 – 26/08

Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

  • Kiểm tra bản dịch WordPress Core
  • Kiểm tra và hỗ trợ trên Polyglot.
  • Duyệt bản dịch WordPress.org – Mình sẽ tiếp tục làm phần này trong tuần này.
  • Cảm ơn bạn @minhtran1134, @namncn và mọi người tham gia hỗ trợ dịch trong tuần qua.

Các task cho tuần này:

  • Ưu tiên: Cao – Theo dõi bản dịch Core (@nguyenvanduocit)
  • Ưu tiên: Cao – Dịch thêm các page About !54
  • Ưu tiên: Normal – Hỗ trợ trên các kênh facebook, slack.

Cảm ơn @khoipro đã hỗ trợ rất nhiều công việc,
Cảm ơn các bạn có tên trong phần comment phía dưới đã đóng góp nhiệt tình vào các bản dịch.

#weekly-gte-support