[In-progress] Rà soát lại các bản dịch dựa trên Style Guide và Glossary

Chúng ta sẽ kiểm soát tiến độ và phân công task này tại địa chỉ sau: https://goo.gl/3t2icN

Nhằm giúp mọi người dễ dàng review và tránh việc chồng chéo, nhiều người cùng dịch một từ, bạn có thể theo quy trình sau:

  • Điền thông tin về status trong quá trình review. Ví dụ khi bắt đầu dịch một từ, điền in-progres vào cột Status. Sau khi dịch xong điền done.
  • Ghi tên owner dịch từ đó vào cột Owner. Tốt nhất là tên profile trên wordpress.org.
  • Tiến hành dịch bằng cách click vào link ở cột Link for Translation. Đây là link đã được lọc sẵn các câu chứa từ cần dịch, giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Ghi chú:

  • Glossary: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/glossary
  • Style Guide: https://vi.wordpress.org/style-guide-cho-dich-tieng-viet/

Cảm ơn @dinhtungdu chuẩn bị các thông tin này nhé.