Mời góp ý cho Vietnamese Locale Glossary và Style Guide

Để tiến đến việc chuẩn hoá việc dịch WordPress và giúp đỡ translator dễ dàng tham gia đóng góp bản dịch hơn, nhóm WordPress.org Việt Nam vừa hoàn thành phiên bản đầu tiên của Glossary và Style Guide cho tiếng Việt tại đây:

Xin mời mọi người comment góp ý để giúp Glossary và Style guide hoàn chỉnh hơn nữa. Nhóm sẽ tiếp nhận comment góp ý của mọi người trong vòng muốn tuần kể từ hôm nay. Sau thời gian này, vào chủ nhật 19/03/2017, nếu không có gì thay đổi nhóm sẽ publish Glossary và Style guide này lên hệ thống của translate.wordpress.org.

Xin được cảm ơn mọi người đã đóng góp vào Glossary và Style guide này: @htdat, @dinhtungdu, @nguyenvanduocit@thanhppm.