Mục tiêu cho tháng 02 và đầu tháng 03 / 2017

Buổi họp theo kế hoạch vào 22:00, chủ nhật, ngày 19/02/2017 đã không thực hiện được.

Tuy nhiên, sau đó đã có thêm một số thảo luận ở Slack channel #general. Thống nhất lại là chúng ta sẽ cần dịch hết WordPress 4.7.x https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/wp/dev trước.
Xem hướng dẫn đóng góp bản dịch ở đây.

  • Mục tiêu: dịch hết trước 10/03/2016
  • Tình hình hiện tại (ngày 24/02/2017): 96% – 177 unstranslated strings.

Các comment tiếp sau sẽ update tình hình dịch.