Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

+++ Yivic – Easy Live Chat Express +++

Mô tả

++ Description ++

This plugin helps us to quickly create quick chat buttons, with a variety of chat buttons to better reach customers.

  • Features:
  • Show quick chat button on every page
  • Add or remove quick chat buttons

  • Issues reported here please https://github.com/manhphuc/wp-elce/issues

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“+++ Yivic – Easy Live Chat Express +++” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp