Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WriteToThem Widget

Mô tả

Now completely written for WordPress v3.4.2 this plugin provides a great little widget for giving your visitors the opportunity to write to their political representatives using just their postcode.

Just install, go to Appearance > Widgets and drag the new widget to your sidebar – voila!

Cài đặt

  1. Install the plugin
  2. Go to Appearance > Widgets
  3. Drag the WriteToThem.com widget to your sidebar
  4. Customise the options and hit Save
  5. View your site where you’ll see your new widget!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WriteToThem Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

  • Re-wrote for WP 3.4.2 compatibility using WP_Widget Class
  • Added translation support