Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPTimhbw Tools

Mô tả

wptimhbw-tools 可以设置博客静态资源使用七牛云CDN以及替换国内加载比较慢的 Gravatar 头像,功能还在不断增加

Ảnh màn hình

  • 设置界面截图1
  • 设置界面截图2

Cài đặt

  1. 下载插件后把插件上传到 /wp-content/plugins 目录,并修改插件目录为 wptimhbw-tools,也就是 /wp-content/plugins/wptimhbw-tools
  2. 然后点击启用进行设置

Hỏi đáp

gravatar头像链接如何获取

  1. 在后台 媒体 – 添加 中先上传头像,然后点击编辑,右侧有 文件URL ,直接复制即可。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPTimhbw Tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 插件发布,目前有设置七牛云 CDN 功能与修改 Gravatar 头像功能

1.1.2

  • 新增 禁止文章修订、中国更新镜像、插入文章图片自动居中、页面伪静态 四个功能

1.1.3

  • 新增 Footer 添加统计代码功能,可以添加百度、谷歌等统计代码

1.1.4

  • 细节优化