Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wptimhbw-tools

Mô tả

wptimhbw-tools 可以设置博客静态资源使用七牛云CDN以及替换国内加载比较慢的 Gravatar 头像,功能还在不断增加

Ảnh màn hình

  • 设置界面截图1
  • 设置界面截图2

Cài đặt

  1. 下载插件后把插件上传到 /wp-content/plugins 目录,并修改插件目录为 wptimhbw-tools,也就是 /wp-content/plugins/wptimhbw-tools
  2. 然后点击启用进行设置

Hỏi đáp

gravatar头像链接如何获取
  1. 在后台 媒体 – 添加 中先上传头像,然后点击编辑,右侧有 文件URL ,直接复制即可。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wptimhbw-tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 插件发布,目前有设置七牛云 CDN 功能与修改 Gravatar 头像功能

1.1.2

  • 新增 禁止文章修订、中国更新镜像、插入文章图片自动居中、页面伪静态 四个功能

1.1.3

  • 新增 Footer 添加统计代码功能,可以添加百度、谷歌等统计代码

1.1.4

  • 细节优化