Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPMyAvatar

Mô tả

Add a custom avatar (profile picture) from the WordPress Media Library as user profile picture instead of gravatar. Perfect for customization and personalization of your website for you and your users.

Shortcode to show a user avatar anywhere on your site – [my_avatar userId=\’1\’ size=\’150\’ alt=\’User Avatar\’]

  • please note users must be an author or higher to upload a custom avatar/profile picture

Ảnh màn hình

  • New avatar in the top right of the WordPress admin section
  • Editing the user profile and selecting the new avatar
  • New avatar displaying when viewing all users

Cài đặt

Install from WordPress plugin gallery or download the zip from https://frametagmedia.com.au/pluginpages/wpmyavatar/ and install manually via the plugin upload in WordPress.

Hỏi đáp

email developers@frametagmedia.com.au for more information

Installation Instructions

Install from WordPress plugin gallery or download the zip from https://frametagmedia.com.au/pluginpages/wpmyavatar/ and install manually via the plugin upload in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPMyAvatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 – Fixed saving blank path even if previously selected image existed

1.0 – WordPress uses MyAvatar as default avatar output

0.9 – added shortcode

0.5 – initial development testing

0.1 – initial development