Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPJM Analytics

Mô tả

Track, report, and export Job Listings and Applications data for WP Job Manager.

Intallation and Setup

An active install of WP Job Manager in your site is required for this plugin to work.

For setting up the company pages, you can find a step by step guide here: https://tilcode.blog/

Documentation

  • GitHub Repository: https://github.com/iamgabrielma/WPJM-analytics
  • Documentation: https://tilcode.blog/

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPJM Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Hello World