Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Integrate Unzer Direct payment gateway with wp eCommerce

Mô tả

New official plugin for Unzer v10+
With WP eCommerce Unzer, you are able to integrate your Unzer gateway with your WP eCommerce webshop. With a wide list of API features including secure capturing, refunding and cancelling payments directly from your WP eCommerce order overview.

Cài đặt

  1. Upload the ‘wpec-unzer’ folder to /wp-content/plugins/ on your server.
  2. Log in to WordPress administration, click on the ‘Plugins’ tab.
  3. Find “WP eCommerce Unzer” in the plugin overview and activate it.
  4. Go to Settings -> Store -> Payments.
  5. Locate the Unzer gateway and click the “Settings” button.
  6. Fill in your account settings and save the settings.
  7. You are good to go.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Integrate Unzer Direct payment gateway with wp eCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0=
* Initial version