Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Cleaner

Mô tả

删除不需要的文章,节省空间,提高速度。delete posts which don’t need any more,keep database clean and fast.

Ảnh màn hình

  • 主界面
  • 繁体
  • English

Cài đặt

  1. Upload the directory ‘wpcleaner’ to ‘/wp-content/plugins/’.
    上传 ‘wpcleaner’ 到目录 ‘/wp-content/plugins/’.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Cleaner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2011-12-13 v1.1.5
Compatible with WordPress 3.3

2011-03-26 v1.1.4
Add Traditional Chinese Translation. (Thanks to sh2153)

2011-01-09 v1.1.3
Fix script cannot work when php ‘short open tag’ is on.

2010-11-09 v1.1.2
Fix user header already posted in redirection.

2010-11-08 v1.1.1
Fix deprecated warning of has_cap in debug mode.

2010-10-08 v1.1.0
Add English Version

2010-09-03 v1.0.3
Allow user delete ‘auto-draft’ posts.

中文更新说明:
2011-12-13 v1.1.5
修正兼容性至 3.3

2011-03-26 v1.1.4
添加繁体版。(感谢sh2153繁体化)

2011-01-09 v1.1.3
修正当php选项short open tag为on时脚本无法正常解析。

2010-11-09 v1.1.2
修正部分用户在重定向时产生头已发送的错误。

2010-11-08 v1.1.1
修正在debug模式下的wordpress会产生 “自 2.0 版本后,has_cap 的一个调用参数已不被建议使用!” 的警告。

2010-10-08 v1.1.0
英文版支持

2010-09-03 v1.0.3
允许删除auto-draft(自动保存)文章