Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPres 同步微博

Mô tả

wp2wb 将你的 WordPress 网站与新浪微博关联,在发布文章时自动将文章同步发布到新浪微博,并且可以选择以普通微博方式发布或者头条文章方式发布。

使用 wp2wb 需要先在 新浪开放平台 创建网站网页应用。

Ảnh màn hình

 • 填写新浪 App Key 与 App Secret
 • 设置应用授权回调页并进行授权验证
 • 验证成功
 • 开启同步,并选择发布微博类型

Cài đặt

 1. 下载插件 zip 压缩包,解压并上传到网站 /wp-content/plugins 目录,或者通过在 插件中心 在线下载安装
 2. 插件->已安装的插件 中激活插件
 3. 设置->同步微博设置 中按相关提示设置插件。

Hỏi đáp

新浪微博 API 安全域名

如果您在新浪开放平台申请的应用内设置了安全域名,请保证您网站使用域名与所绑定安全域名一致。安全域名在“我的应用 - 应用信息 - 基本应用信息编辑 - 安全域名”里设置。

头条文章
 • 新浪微博头条文章不支持 <pre><code> 标签,在此我将这两个标签替换为 <blockquote><i>,可能会造成发布格式与原文格式不一致的情况。
 • 新浪头条文章每日发文数量有限制,超出数量则无法同步。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPres 同步微博” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WordPres 同步微博” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WordPres 同步微博” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • fix 1.0.7

1.0.7

 • 修改文章更新时微博内容

1.0.6

 • 支持 WordPress 5.0

1.0.5

 • 增加捐赠链接

1.0.4

 • bug fix

1.0.3

 • 增加更新文章时同步选项,默认情况下更新文章不同步,如同步请勾选相应选项

1.0.2

 • 修复头条文章不包含文章内容的问题

1.0

 • First version.