Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP2HiBaidu

Mô tả

同步发表 WordPress 博客日志到 百度空间,初次安装必须设置后才能使用。

Version 1.0 支持功能

1。支持选择发布到百度空间中文章的评论权限。

2。支持选择发布到百度空间中文章的访问权限。

3。支持选择发布到百度空间中文章的转载权限。

4。支持将Wordpress中文章链接发布到百度空间,并可选原文链接显示的位置。

Version 1.0 不支持功能

1。不支持将Wordpress中私密(private)文章发布到百度空间。

2。不支持自动获取百度空间的类别。

Cài đặt

  1. 1.0.4版,上传 wp2hibaidu.php, iconv.php, gb2312-utf8.table/wp-content/plugins/ 目录

  2. 在Wordpress后台控制面板”插件(Plugins)”菜单下激活wp2hibaidu插件

  3. 在Wordpress后台控制面板”配置(Settings)->wp2hibaidu”菜单下设置插件的必须信息。(只有经过设置,插件才能正常使用)

Hỏi đáp

1。如何填写百度空间的UR

百度空间的UR为你的百度空间唯一标示符,如百度空间地址为http://hi.baidu.com/%D0%C7%BA%A3%B2%A9%BF%CD,则百度空间的URL应填写%D0%C7%BA%A3%B2%A9%BF%CD
如百度空间地址为http://hi.baidu.com/mesamis,则百度空间的URL应填写mesamis

2。关于ICONV函数问题

如果您的服务器不支持ICONV函数,那么您将无法使用该插件。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP2HiBaidu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

修复百度空间升级,不能同步的问题。

版本 1.0.2

  • 修复因百度空间升级原来版本无法使用的问题

  • 修复文章中有繁体字和其他特殊字符无法发送到百度空间的问题

版本 1.0.1

  • 解决有些虚拟主机不支持ICONV函数