Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP2BaiduZone

Mô tả

同步发布 WordPress 博文到 百度空间.

Version 1.3 支持功能

 1. 百度空间进行了改版,修正了百度空间博文不能正常同步的问题
 2. 去掉了发布到百度空间中文章的评论权限的功能,新版百度空间不支持
 3. 去掉了发布到百度空间中文章的转载权限的功能,新版百度空间不支持

Version 1.2 支持功能

 1. 修正了百度空间博文不能正常同步的问题,加入了虚拟页面来路功能

Version 1.1 支持功能

 1. 支持独立博客文章的设定同步,即发布博文的时候可进行同步选项的单独设定。

Version 1.0 支持功能

 1. 支持设置发布到百度空间中文章的评论权限。

 2. 支持设置发布到百度空间中文章的访问权限。

 3. 支持设置发布到百度空间中文章的转载权限。

 4. 支持将Wordpress中文章链接发布到百度空间。

 5. 支持发布到百度空间中文章的自动归类

Ảnh màn hình

 • 软件配置界面

 • 独立博客文章配置界面

Cài đặt

 1. 上传 整个文件夹 wp2baiduzone 到 /wp-content/plugins/ 目录

 2. 后台控制面板”插件(Plugins)”中激活 wp2baiduzone 插件

 3. 后台控制面板”配置(Settings)->wp2baiduzone”中配置插件信息(百度空间的账户信息和博文同步的权限信息)

Hỏi đáp

暂无.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP2BaiduZone” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • 百度空间改版,插件更新

1.2

 • 百度空间改版,插件更新

1.1

 • 加入独立博文配置页面

1.0

 • 初级版本