Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Youku

Mô tả

在文章或者页面的发布/编辑页面直接输入优酷视频链接或者使用短代码,就可以在你的文章/页面详情页插入优酷视频了。

 • 支持在在文章,页面插入优酷视频
 • 可以在编辑器下方输入优酷视频链接就直接在文章/页面显示优酷视频
 • 可以在编辑器中使用短代码(shortcode)就直接在文章/页面显示优酷视频,短代码使用方式
 • [youku w=自定义宽度 h=自定义高度]你想插入的Youku视频的链接[/youku]
  *或者
  *[youku id=你想插入的Youku视频的ID w=自定义宽度 h=自定义高度]
 • 支持用iPad或iPhone上浏览你的Wordpress网站的优酷视频
 • 可在插件配置后台设置默认的视频宽度和高度(如果短代码指定了宽度/高度,使用短代码指定的)
 • 可在插件配置后台设置是否支持页面
 • 只是在iPad/iPhone上播放优酷视频

Ảnh màn hình

 • WP Youku 简单的后台配置页
 • WP Youku 在文章/页面的发布或者管理页面的输入栏

Cài đặt

以FTP方式wp-content/plugins/目录下,或者以在你的Wordpress网站后台–>插件–>安装插件–>上传的方式上传,然后在你的插件管理页面点击”启用”.

Hỏi đáp

FAQ页面

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Youku” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • 初始发布

1.1

 • 修改了UI中的文字错误,提高与WP Youku Pro的兼容性.