Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Xiami 虾米音乐同步

Mô tả

WP-Xiami 虾米音乐同步:支持Html5+Flash的虾米音乐播放器,支持同步个人虾米专辑和精选集。

Cài đặt

 1. 上传 wp-xiami目录 到 /wp-content/plugins/ 目录
 2. 在后台插件菜单激活该插件

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Xiami 虾米音乐同步” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.8

 • 歌曲数据转移至本地;

0.0.7

 • 提示部分CSS修复;
 • 添加隐藏精选集/专辑作者的选项;

0.0.6

 • 添加专辑提示信息;
 • 添加清除服务器缓存设置;

0.0.5

 • 服务器迁移;

0.0.4

 • 修复居中和部分CSS问题;

0.0.3

 • 修复居中和部分CSS问题;

0.0.2

 • 选中专辑由于Z-index导致误操作关闭详细专辑列表;
 • 专辑列表因为多出{}而错位的问题;
 • 修复居中和部分CSS问题;

0.0.1

 • 最初版本发布