Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp-webservices

Mô tả

This plugin extends the basic webservices exposed by WordPress.
The new features includes

 • User management.
 • Custom post type management.
 • Custom taxonomy management.
 • Setting management

The new methods includes

 • wp.newUser – allows to create a new user
 • wp.editUser – edit user information
 • wp.deleteUser – delete a specfic user
 • wp.getUser – get information about a specific user
 • wp.getUsers – retrieve a list of users
 • wp.newPost – create a new post in any post type
 • wp.editPost – edit any post type
 • wp.deletePost – delete a specific post
 • wp.getPost – get any post from any post type
 • wp.getPosts – get a list of posts in the blog
 • wp.getPostType – get information about a specific post type
 • wp.getPostTypes – get a list of registered taxonomies
 • wp.getPostTerms – get terms associated with a post
 • wp.setPostTerms – set terms associated with a post
 • wp.getTaxonomy – get information about a specific taxonomy
 • wp.getTaxonomies – get a list of registered taxonomies
 • wp.newTerm – create a new term in a taxonomy
 • wp.editTerm – edit a term in a taxonomy
 • wp.deleteTerm – delete a term in a taxonomy
 • wp.getTerm – get information about a specific term in a taxonomy
 • wp.getTerms – get a list of term associated with a taxonomy
 • wp.getSettings – get blog settings
 • wp.updateSettings – update blog settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp-webservices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp