Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Use parent template

Mô tả

Features

 • use parent template for child category.
 • use parent template for child page.

If you have works category with some child categories as followings, you may want to use ‘category-works.php’ for all three child categories. You need to copy as ‘category-design.php’ and the rest in default template hierarchy. WP Use parent template patches the template hierarchy to use parent template for these child categories. And also pages too.

 • example.com/works/design
 • example.com/works/illust
 • example.com/works/photo

Category template hierarchy

 1. category-{slug}.php
 2. category-{id}.php
 3. category-{parent slug}.php //Add by WP Use parent template
 4. category-{parent id}.php //Add by WP Use parent template
 5. category.php
 6. archive.php
 7. index.php

Page template hierarchy

 1. custom template file
 2. page-{slug}.php
 3. page-{id}.php
 4. page-{parent slug}.php //Add by WP Use parent template
 5. page-{parent id}.php //Add by WP Use parent template
 6. page.php
 7. index.php

See following for WordPress default template hierarchy.
https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy

Notes

 • Able to use only one generation age template. ‘category-child.php’ is able to use as parent template for grandchild in the example of ‘example.com/parent/child/grandchild’.
 • You may need to change parent template to handle child data.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Use parent template” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

 • Fix readme.txt

0.3

 • Fix readme.txt

0.2

 • Released.

0.1

 • My local use.