Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP SMTP Mailer

Mô tả

WP SMTP Mailer is a plugin to configure SMTP in a simple way. We can use this plugin to send email using SMTP.

You must need to provide the below details when configure.

 1. Host Name
 2. Username
 3. Password
 4. Port Number
 5. Encryption System(ssl or tls)

Follow the steps to configure SMTP:

 1. Click “Settings” tab from left navigation menu:
 2. Click “SMTP Settings” menu under the Settings menu
 3. Fill the SMTP details
 4. Click “Save Changes” button to save the configuration details.

Kindly let us know your feedback or comments to add more features in this plugin.

Ảnh màn hình

 • SMTP Settings

Hỏi đáp

How to configure WP SMTP mailer Plugin?

 1. Click “Settings” tab from left navigation menu:
 2. Click “SMTP Settings” menu under the Settings menu
 3. Fill the SMTP details
 4. Click “Save Changes” button to save the configuration details.

Đánh giá

26 Tháng Mười Một, 2018
Simplified my Mail Configurations, Excellent performance, and Excellent support
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP SMTP Mailer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp