Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Post Layouts for Gutenberg

A beautiful post layouts block to showcase your posts in grid and list layout with…


Techeshta 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Copy Post

Copy post copy posts


Copy Delete Posts 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Easy Post Embed Code

Give your readers and publishers the ability to easily copy any post's embed code.


Hugh Lashbrooke 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 2 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 23 giờ trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 2 ngày trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Core Sitemaps

A feature plugin to integrate basic XML Sitemaps in WordPress Core.


Core Sitemaps Plugin Contributors 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 1 ngày trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 ngày trước

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 4 tuần trước

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 7 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 1 tuần trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 2 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 23 giờ trước