Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

百度翻译别名

Mô tả

输入和编辑文章、页面标题时,通过百度翻译自动将别名翻译成英文。

更多详细请关注:WordPress主题 | iOpenV

Ảnh màn hình

  • 插件设置
  • 自动翻译

Cài đặt

  1. 固定链接使用“%postname%”设置的情况下可以使用。
  2. 上传文件夹“wp-slug-baidu-translate”到“/wp-content/plugins/”目录。
  3. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。
  4. 在仪表盘设置中设置APPID和密匙。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“百度翻译别名” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

更新日期:2019年01月31日

  • 新增编辑文章自动翻译标题别名
  • 修正写文章不自动翻译标题为别名
  • 改进百度翻译API请求HTPS