Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Get Shortlinks

Mô tả

Get the classic “Get shortlink” from WordPress 3.7. Developed to make it easier for people at Mentor to get shorlinks and open sourcing it.

To-do:

  1. Connect with Bit.ly API
  2. Options menu to add Bit.ly API keys

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Get Shortlinks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

  • Fixed bug that prevented the plugin from using it in pages.
  • Bump version and tested versions with WordPress

0.4
– Add a button at the WordPress admin toolbar

0.3
– Another typo making the plugin not working. Should be alright now.

0.2
– Hotfix: Typo causing an activation error

0.1
– Initial Commit