Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress SEO nofollow

Mô tả

iOpenV

add rel=”nofollow” html tag “a” on external domain link, comments popup link and more link. 给评论链接、阅读全文、站外域链接链接增加rel=”nofollow”。

Ảnh màn hình

  • Plugin setting. 插件设置。

Cài đặt

  1. Upload wordpress-seo-nofollow folder to the /wp-content/plugins/ directory. 上传文件夹“wordpress-seo-nofollow”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。
  3. The plugin only for SEO experience or professional use. 插件只针对有SEO经验或专业人士使用。

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload wordpress-seo-nofollow folder to the /wp-content/plugins/ directory. 上传文件夹“wordpress-seo-nofollow”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。
  3. The plugin only for SEO experience or professional use. 插件只针对有SEO经验或专业人士使用。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress SEO nofollow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp