Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Reset Filters

Cài đặt

  • Download and install using the built in WordPress plugin installer.
  • Activate in the “Plugins” area of your admin by clicking the “Activate” link.
  • No further setup or configuration is necessary.

Where can I get support?

The WordPress support forums: https://wordpress.org/support/plugin/wp-reset-filters/

Where can I find documentation?

http://github.com/stuttter/wp-reset-filters/

Đánh giá

19 Tháng Mười, 2022
As someone who has my own set of simple plugins I (the largest number I believe) I find this one very useful. Great work JJJ
Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Reset Filters” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Initial release