Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Profile Picture

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Profile Picture” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp