Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp-postratings-my

Mô tả

Shows users their WP-PostRatings and allows filters.

Don’t forget!

If you use wp-postratings-my on your site, please leave a comment at the plugin homepage to let us know! We love to see it in action around the interglobe.

Cài đặt

  • Install and Activate the plugin normally
  • Call via shortcode aka [wp-postratings-my], or call via php aka ‘echo wp_postratings_my()’

Hỏi đáp

I love this plugin! How can I show the developer how much I appreciate his work?

If you use wp-postratings-my on your site, please leave a comment at the plugin homepage to let us know! We love to see it in action around the interglobe.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp-postratings-my” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.6.1

  • Tested for WP 3.6.1

3.6

  • Tested for WP 3.6

1.0

  • Launch!