Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Post Stats & Analysis

Mô tả

Plugin shows post stats & analysis (counts) about your WordPres site.

Features of the plugin include:

 • Shows total number of posts (posts count)
 • Shows total number of published posts
 • Shows total number of future posts
 • Shows total number of draft posts
 • Shows total number of pending posts
 • Shows total number of private posts
 • Shows total number of auto-draft posts
 • Shows total number of trash posts
 • Shows total number of attachments and revisions
 • Shows total number of comments on posts

Ảnh màn hình

 • plugin page - plugin screen showing all post stats related information.

Cài đặt

 1. Go to Plugins > Add New or Upload the zip file
 2. Search for WP Post Stats & Analysis and Install it
 3. Go to your admin dashboard and you will see the “WP Post Stats & Analysis” plugin link.

Hỏi đáp

How to view plugin page

login to your site admin dashboard and you will see “WP Post Stats & Analysis” page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Post Stats & Analysis” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0, October 23, 2016

 • First official release!
 • Added ability to show total number of posts
 • Added ability to show total number of published posts
 • Added ability to show total number of future posts
 • Added ability to show total number of draft posts
 • Added ability to show total number of pending posts
 • Added ability to show total number of private posts
 • Added ability to show total number of auto-draft posts
 • Added ability to show total number of trash posts
 • Added ability to show total number of attachments and revisions
 • Added ability to show total number of comments on posts