Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Polls (with CubePoints)

Mô tả

WP-Polls (with CubePoints) is a modified version of WP-Polls by Lester ‘GaMerZ’ Chan which works with the CubePoints Plugin.

CubePoints is a point management system designed for WordPress blogs while WP-Polls is a plugin that allow users to create polls.

WP-Polls (with CubePoints) bridges these two plugins to allow registered users to earn points by voting in a poll.

The CubePoints Plugin is required for this plugin to work.

Development Blog

GaMerZ WordPress Plugins Development Blog

Cài đặt

WP-Polls Readme (Installation Tab)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Polls (with CubePoints)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp