Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Plugin Installer

Mô tả

Adds advanced plugin installation options to WordPress. Allows the user to install the development version of a plugin. Adds a link to the top of the plugin install page to install the development version of the plugin. If the development version is not available then a message is displayed at the top of the plugin install page.

Ảnh màn hình

  • Adds a link to the top of the plugin install page to install the development version of the plugin.
  • Displays a message if the Development Version of a plugin is not available.
  • Asks the user to uninstall the plugin if they want to install the development version.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Plugin Installer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.