Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Magnific Lightbox

Mô tả

WP Magnific will allow users to add responsive popup Images, Videos and Maps easily from the backend. Users can generate the shortcodes from WordPress WYSIWYG editor from the backend.

HOW TO USE

Shortcodes
For Image as a thumbnail
[wp_mfc_lightbox type=”image” clickable_text=”” url=”http://url/image.jpg”]

For Placing a clickable Text
[wp_mfc_lightbox type=”image” clickable_text=”Text” url=”http://url/image.jpg”]

For Video Popup
[wp_mfc_lightbox type=”video” clickable_text=”My Video” url=”https://www.youtube.com/watch?v=id”]

For Map Popup
[wp_mfc_lightbox type=”map” clickable_text=”Google Gate Bridge” google_map=”Google Gate Bridge”]

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Magnific Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp