Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Logout Redirect

Mô tả

This is a simple plugin that will take users to the homepage after logout. There is no option update, no manual url settings, no hassles – it’s plain simple! It does only one job and that is redirecting the user to the homepage after logout from the WordPress admin panel.

Developers can also add their custom redirection URL by using the hook wplr_home_url like this

add_filter('wplr_home_url',function($url){
    return "https://wordpress.org";
});

Bugs, technical hints or contribute

Please give us feedback, contribute and file technical bugs on GitHub Repo.

Đánh giá

1 Tháng Mười, 2022
Just install, activate, and voila! Have a good night’s sleep. *wink! (no stress)
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Logout Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Added support for wplr_home_url filter hook, now users can define their own redirection URL after logout. By default it will be set to the home page url

1.0

  • Initial Release